Regulamin sklepu internetowego Chlebownik.pl

§ 1 

Postanowienia wstępne 

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco: 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.chlebownik.pl  

Sprzedawca ARENA Anna Słupczyńska ul. Akermańska 3a, 02-760 Warszawa NIP 5862131889  REGON 5213746849  

Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

POCK – Przedsiębiorca o cechach konsumenta- Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie kupił w ramach działalności zawodowej. 

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Operator płatności – System płatności 

Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie 

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta – być może nie masz oddzielnego formularza do zakładania konta, a np. jedynie odpowiedni checkbox “załóż konto” w formularzu zamówienia, wówczas usuń ten punkt 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu 

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności: 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@chlebownik.pl 

pisemnie na adres: Chlebownik.pl ARENA Anna Słupczyńska ul. Akermańska 3A 02-760 Warszawa 

a także telefonicznie pod numerem: 790774721  

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy NEST BANK 63 2530 0008 2060 1024 9193 0001 

§ 4 

Zagadnienia techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.  

§ 5 

Zakładanie Konta w Sklepie 

Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. 

W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail. 

Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3. 

§ 6 

Zasady składania Zamówienia 

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy: 

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” 

wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),  

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” 

potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3. 

W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy: 

przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”, sprawdź, jak ten przycisk nazywa się w Twoim formularzu i poprawę te nazwę tutaj 

przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu, 

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, 

potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób. 

Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto. 

Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.  

§ 7 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy, 

w przypadku Produktów materialnych:  

przesyłka kurierska, 

paczkomaty InPost.  

Klient może wybrać z następujących metod płatności: 

płatność przelewem na konto Sprzedawcy, 

szybkie płatności z Przelewy24, 

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia. 

§ 8 

Wykonanie umowy sprzedaży 

W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:  

wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,  

zaakceptować warunki Regulaminu,  

kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”. 

Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,  

przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.  

Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą. 

Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie do 14 dni roboczych. 

§ 9 

Reklamacje 

Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji. 

Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu  

Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem. 

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy. 

Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.  

W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.  

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:  

Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.  

W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu. 

Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy . Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz znajduje się pod adresem https://Chlebownik.pl/zwroty-reklamacje 

Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został otrzymał zwrot produktów. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również przedsiębiorcy o cechach konsumenta. (PCOK) 

§ 11 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:  

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, 

do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

                                                                                                 § 12 

Dane osobowe i pliki Cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://chlebownik.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.  

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu